av.melekgok@gmail.com Yenişehir Mah. S.Yazıcıoğlu Cad. Oryıl My Office Plaza A/Blok Kat: 7 No: 22 / Yenişehir / Diyarbakır
0 506 817 81 27
Yenişehir Mah. S.Yazıcıoğlu Cad. Oryıl My Office Plaza A/Blok Kat: 7 No: 22 / Yenişehir / Diyarbakır

İş Hukuku Davaları

Anasayfa / Çalışma Alanlarımız / İş Hukuku Davaları

 

İş mahkemeleri, İş Kanunu’na göre işçi sayılan kişiler ile işveren ya da işveren vekilleri arasında İş Kanunundan ya da iş sözleşmesinden kaynaklanan uyuşmazlıkların çözümünü görev edinmiştir.

Hem işçinin hem de işverenin işten çıkarma ve çıkarılma sürecindeki sıkıntıları mevcuttur.

İşçiler, iş sözleşmeleriyle üstlenmiş oldukları iş görme borcunu yerine getirmeleri karşılığında birtakım alacakları elde etmeye hak kazanırlar. Bu alacaklara genel olarak işçilik alacakları denilmektedir. Maaş, fazla çalışma alacağı, yıllık izin ücreti, kıdem tazminatı, ihbar tazminatı belli başlı işçilik alacaklarındandır.


İş Mahkemesinde görülecek davalar hususunda kanunda düzenleme yapılmış olmakla beraber;

bu davalara aşağıdaki dava çeşitleri örnek verilebilir.

* Kıdem Ve İhbar Tazminatına İlişkin Alacak Davaları,

 *İşe İade Davası,

 *Hizmet Tespit Davası,

 *Ücret Alacaklarına İlişkin Davalar,

 *Fazla Mesai Alacağına İlişkin Davalar

*İş Kazalarından Kaynaklanan Tazminat Davaları.


İş davalarında zorunlu ARABULUCULUK şartı:

İş kanununda bu durum açıkça düzenleme altına alınmıştır.

 

İşçi- işveren alacağı, tazminat hakkı ve işe iade talebiyle açılan davalarda, arabulucuya başvurulması dava şartı olarak aranacaktır. Arabulucuya başvurulmadan dava açılması hâlinde mahkeme dava şartı eksikliği nedeniyle davayı usulden reddedecektir. Davacı, arabuluculuk faaliyeti sonunda anlaşmaya varılamadığına ilişkin son tutanağın aslını veya arabulucu tarafından onaylanmış bir örneğini dava dilekçesine eklemek zorundadır. Bu zorunluluğa uyulmazsa mahkeme davacıya son tutanağın bir haftalık kesin süre içinde mahkemeye sunulmasını, aksi takdirde davanın usulden reddedileceği ihtarını içeren davetiye gönderecektir. İhtarın gereği yerine getirilmez ise dava dilekçesi karşı tarafa tebliğe çıkarılmaksızın davanın usulden reddine karar verilir. Ancak iş kazaları ve meslek hastalıkları arabuluculuk kapsamı dışında bırakılmıştır. İş kazası veya meslek hastalığından kaynaklanan maddi, manevi tazminat davaları ve bunlarla ilgili rücu davalarında arabuluculuk şartı aranmayacaktır. Asıl işveren-alt işveren ilişkisinin varlığı hâlinde işe iade talebiyle arabulucuya başvurulduğunda, anlaşmanın gerçekleşebilmesi için işverenler, arabuluculuk görüşmelerine birlikte katılacaktır ve iradelerinin birbirine uygun olması gerekecektir.